วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2552

หน่วยที่ 6 งานประดิษฐ์

งานประดิษฐ์
งานประดิษฐ์ เป็นงานที่ใช้วัสดุ เศษวัสดุ หรือสิ่งของที่หาง่ายในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานประดิษฐ์โดยออกแบบและเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงาน ซึ่งอาจเป็นการประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ หรือของประดับตกแต่ง
ความหมายของวัสดุและเศษวัสดุ
วัสดุ หมายถึง สิ่งของต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ผ้า กระดาษ พลาสติก เป็นต้น
เศษวัสดุ หมายถึง สิ่งของต่าง ๆ ที่เหลือจากการใช้งานของวัสดุแล้ว อาจเป็นเปลือกหรือเศษที่เหลือจากวัสดุ เช่น เปลือกไข่ เศษผ้า เศษไม้ เป็นต้น
ประเภทของวัสุ เศษวัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์
1. กระดาษ
2. ผ้า
3. พลาสติก
4. โลหะ
5. ส่วนต่าง ๆ ของสัตว์
6. ส่วนต่าง ๆ ของพืช